ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
              เดิมชื่อ โรงเรียนประชาบาลศรีบุญเรือง เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๗๕  โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดศรีบุญเรือง มีนักเรียน ๑๑๒ คน ครู ๒ คนคือ นายดาบทองใบ  ไตรศิริ และ   นายบัว ทองเสงี่ยม เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖
          วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๔๗๗ ได้รับงบประมาณปลูกสร้างอาคารเรียนเป็นเรือนไม้ชั้นเดียว ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๓,๐๓๐ บาท    (สามพันสามสิบบาทถ้วน) มีนายชื้น วรศิริ นายอำเภอ บางกะปิ เป็นประธานเปิดอาคารเรียน
          วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๔๗๙ ลดชั้นเรียนตามหลักสูตรประถมศึกษาใหม่ โดยให้มีตั้งแต่ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๔ ในช่วงนี้ทางวัดมีการก่อสร้างเปลี่ยนแปลงภายในวัด โรงเรียนจึงต้องขยับขยาย  โดยคณะกรรมการวัดจัดซื้อที่ดินจาก      นายเพี้ยน สุวรรณมาลิก เพื่อทำการปลูกสร้างอาคารเรียนหลังใหม่
          วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๐๘ โรงเรียนประชาบาลศรีบุญเรืองได้โอนมาเป็นโรงเรียนสังกัด   เทศบาลนครกรุงเทพ         ได้รับงบประมาณปลูกสร้างอาคารเรียนไม้ ๒ ชั้น ๖ ห้องเรียน
          วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๑๐ เทศบาลนครกรุงเทพ ให้งบประมาณปลูกสร้างอาคารเรียนใหม่  เป็นอาคารไม้ ๒ ชั้น       ๖ ห้องเรียน
          ปีพุทธศักราช ๒๕๑๑-๒๕๑๕ ได้เปลี่ยนจากเทศบาลกรุงเทพมหานครเป็นกรุงเทพมหานคร และได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ๑ หลัง สูง ๓ ชั้น
          ปีพุทธศักราช ๒๕๒๔ ได้รับงบประมาณกรุงเทพมหานคร ปลูกสร้างส้วม ๑ หลัง ๕ ที่นั่งและรื้อถอนอาคารไม้ ๒ ชั้น ปลูกสร้างเป็นอาคารเรียน คสล. สูง ๔ ชั้น ๑๖ ห้องเรียน
          ปัจจุบันมีอาคาร ๔ หลัง ประกอบด้วย
          - อาคาร ๑ เป็นอาคาร ๓ ชั้น ชั้นละ ๕ ห้องเรียน รวมทั้งหมด ๑๕ ห้องเรียน
          - อาคาร ๒ เป็นอาคาร ๔ ชั้น ชั้นละ ๔ ห้องเรียน รวมทั้งหมด ๑๖ ห้องเรียน
- อาคาร ๓ เป็นอาคาร ๔ ชั้น ชั้นละ ๓ ห้องเรียน รวมทั้งหมด ๑๒ ห้องเรียน
- อาคาร ๔ เป็นอาคาร ๔ ชั้น ชั้นละ ๔ ห้องเรียน รวมทั้งหมด ๘ ห้องเรียน
            ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ ได้รับงบประมาณกรุงเทพมหานคร ปรับปรุงพื้นที่ พร้อมปูกระเบื้อง และทำกันสาดด้านหลังอาคาร ๒
          ปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ ได้รับงบประมาณกรุงเทพมหานคร ปรับปรุงห้องน้ำครู จำนวน ๘ ห้อง ,ปรับปรุงห้องเกียรติยศ หน้าอาคาร ๒
          ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ได้รับงบประมาณกรุงเทพมหานคร ปรับปรุงพื้นห้องเรียนอาคาร ๑ และ ๔ (ปูกระเบื้อง) ,  อ่างล้างมือ ด้านหลังเวที, รั้วโรงเรียน ด้านข้างอาคาร ๓
          ปัจจุบัน  โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองเป็นโรงเรียนขนาดกลาง  มีอาคารเรียน ๔ หลัง มีนางจุรีรัตน์  สาคร เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  รองผู้อำนวยการ ๒ คน ข้าราชการครู ๓๙ คน  เจ้าพนักงานธุรการ ๑ คน  พี่เลี้ยง ๕ คน  และพนักงานสถานที่ ๔  คน เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับ
ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖