วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยท้ศน์
 
      
“โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง จัดการศึกษาโดยพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ พัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา บริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน”


ปรัชญา

      การศึกษา  ทำให้คนคิดเป็น  ทำเป็น  แก้ปัญหาเป็น