พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
  พันธกิจ
 
๑. บริหารงานโดยหลักธรรมาภิบาล
๒. พัฒนาครูให้มีทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย
๓. พัฒนาผู้เรียนให้ทักษะด้านการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์และใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
๔. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะชีวิตและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
๕. พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
๖. ส่งเสริมความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา