หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
 ระดับชั้น หมายเหตุ

  อนุบาล  1

  2 ห้องเรียน

  อนุบาล  2

  2 ห้องเรียน

   ประถมศึกษาปีที่  1

  3  ห้องเรียน

   ประถมศึกษาปีที่  2

  3 ห้องเรียน

   ประถมศึกษาปีที่  3

  3 ห้องเรียน

   ประถมศึกษาปีที่  4

  3 ห้องเรียน

   ประถมศึกษาปีที่  5

  3 ห้องเรียน

   ประถมศึกษาปีที่  6

  3 ห้องเรียน

   นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ        (ห้องพิเศษ)

  1 ห้องเรียน

รวม 23 ห้องเรียน