กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
1.  นายฤทธิชัย  ธูปทอง                                     ประธาน
2.  นางสาวมะลิ  ปั้นน้อย                                  รองประธาน                                                                                                               
3.  นางสาวซิว  นัยวิริยะ                                   กรรมการและเลขานุการ
4.  นายฐากร  ธนาภาลักษยา                           กรรมการ
5.  นายเริงชัย  ศรีแจ่มดี                                  กรรมการ
6.  นางทิพากร  โอนรัมย์                                  กรรมการ
7.  นางนงนภัส   ตันศิริสุข                                กรรมการ
 8.  นายจตุพล  ลีรักษ์                                       กรรมการ
9.  นางบุดดี  จิตมั่น                                           กรรมการ
10. นางสาวสมรัก  จัดนอก                                กรรมการ
11.  นางสาวศุภมาส  สีสวาท                             กรรมการ
12. นางสาวพิมพิชน์  ฐานมั่นคงกุล                   กรรมการ
13. นายศุภฤกษ์  ศรีพิลาศ                                กรรมการ
14. นายสมพร  บัวแก้ว                                      กรรมการ
15. นางสาวมาลัย  ต้นทอง                                กรรมการ
16. นายปรัชญา  วงษ์ภู่                                     กรรมการ
17. นางสาวลำดวน  ปัญญาดี                            กรรมการ
18.  นายอริยวรรต  สานุรักษ์                              กรรมการ
19.  นางสาวนลินทิพย์  มีใจ                               กรรมการ
20.  นางสาวกานต์สินี  นาคสวัสดิ์                       กรรมการ
21.  นายสายไหม  พรหมรักษ์                             กรรมการ
22.  นางสาวชลลดา พุ่มศิริ                                 กรรมการ