ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายดาบทองใบ ไตรศิริ
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2475-2483
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบัติ สารพงษ์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2483-2486
ชื่อ-นามสกุล : นายสำรวม วัชนวิถการ
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2486-2489
ชื่อ-นามสกุล : นายอินทร์ กุศลลสัตย์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2489-2502
ชื่อ-นามสกุล : นายสว่าง นพศรี
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2502-2506
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญสม มณฑานุช
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2506-2508
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวลัดดาวัลย์ จิตรพลี (โพธิ์เพ็ชร)
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2508-2513
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลิม พันธุ์แพ
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2513-2521
ชื่อ-นามสกุล : นายประพจน์ ทองบุ
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2521-2541
ชื่อ-นามสกุล : นางวรรณี พฤกษะวัน
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2541-2544
ชื่อ-นามสกุล : นางศรีรัตน์ กรเวช
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2544-2549
ชื่อ-นามสกุล : นางรุศิรดา เก้าอุดม
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2549-2550
ชื่อ-นามสกุล : นางชุติมณฑ์ โยธิกุล
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2550-2554
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิมพ์ พร้อมถกล
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2554-2557
ชื่อ-นามสกุล : นางจิรภา มาลัยธรรม
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2557-2560
ชื่อ-นามสกุล : นายภูพัฒน์ อินทรสอน
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2560-2561