ปฐมวัย

นางเพ็ญประภา คำทองทิพย์
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวอัญญารัตน์ พลีรักษ์
ครู คศ.1

นางสาวเทียนวรรณ บุญมารักษ์
ครู คศ.1

นางสาวบงกช วงศ์อนันต์
ครู คศ.1

นางนงลักษณ์ มูลเชื้อ

นางสาวรัชนี เพ็ชรปาน

นางศรีนวล ปรีชานนท์