กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุภาวดี เรืองศรีมั่น
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวลัดดา แก้วประเสริฐ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวนุสรา จันทะคูณ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวอนุสรา เสาเปรีย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวกัญญาภัค จันทรเพ็ง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1