กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอรอุมา ไชยโยธา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวกุหลาบ ภูมิรินทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางนัยนา คัมภิรานนท์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นายธีรยุทธ ตรีรัตน์วิชชา
ครู คศ.1

นางสาวนฤนาถ กาญจนเสนกุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1