กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายอนุรักษ์ เหล็กอยู่มะดัน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวพรีมใจ กล้าเกิด
ครู คศ.1

นางสาวธัญญลักษณ์ คำทองเที่ยง
ครูผู้ช่วย

นางสาวนิภาวรรณ ศรีเรือง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1