กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายบรรจบ ขยันยิ่ง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวยุพิน บัวพิมพ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นายชัยภูมิ ใหลหลั่ง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวปวริศา คำภีระ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวนพวรรณ สัมมาชิต
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายวินัส ปราสาททอง
ครู คศ.1