กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายทวิช อาจโยธา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาววรางรัตน์ จงถิรวงค์
ครู คศ.2

นางสาวสุภัทรี ศรีนอก
ครู คศ.2