กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอนุรักษ์ ทัดไทย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสุวิมล พักกระโทก
ครู คศ.2

นางสาวรจนาพร เอื้อสลุง
ครู คศ.2

นางสาวปิยะวัลย์ แสนดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2