กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายจิตฐวิทย์ เตชะกาญจนพงศ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ