กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางปราณี เทพนวล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางวารุณี พรหมโสภา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3