คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพจน์ ประสานพันธ์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางอรุณรัตน์ กลิ่นทอง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรศรี ศิลป์ศรีกุล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายขวลิต เมธยะประภาส
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางเย็นจิตร พรหมบ้านสังข์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนกรุงเทพมหานคร
ชื่อ-นามสกุล : นางทิพย์วรรณ สมานรักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระอดิศักดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายพรชัย รอตมูล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางภาภัทร ณ สงขลา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสุดใจ ดวงวิชัย
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางพนมวรรณ วงษ์จันทร์มา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเกศินี ยุทธวิสุทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญโฮม แสงวิไล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายธนเดช รัตนปวรกุล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายภูพัฒน์ อินทรสอน
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ